2021-06-23 Projekt - Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

Uczta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-612, ul. Polowa 9A,, uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.04.00-20-0019/20pn. „Wzrost konkurencyjności firmy Uczta Polska Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu rekomendacji wynikających z opracowanej strategii wzorniczej.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0019/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 

Celem projektu jest zwiększenie potencjału i innowacyjności Uczta Polska Sp. z o.o. w zakresie zarządzania i wykorzystywania wzornictwa w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnych linii produktów.

 

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

- rozwój wzornictwa w przedsiębiorstwie,

- wprowadzenie do oferty innowacyjnych linii produktowych,

- zwiększenie przychodów, a przez to pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.,

 

Wartość projektu: 1 608 717,00 zł

Dofinansowanie: 850 830,00 zł

 

 


2019-09-10 Projekt - Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

dotacje unia europejska

Uczta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku 15-612, przy ul. Polowej 9A uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt  nr POPW.01.04.00-20-0043/18pn. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy Uczta Polska Sp. z o.o.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0043/18-00 z dnia 24.05.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

 

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i na jego podstawie opracowanie strategii wzorniczej.

 

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

- wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku regionalnym i krajowym;

- dostosowanie bazy produktowej do najnowszych trendów w branży;

- dywersyfikacja oferty przedsiębiorstwa w oparciu o zidentyfikowane potrzeby klientów oraz potencjał przedsiębiorstwa,

- opracowanie koncepcji nowych produktów i usług;

- skuteczne pozyskiwanie nowego grona odbiorców;

 

Wartość projektu: 52 890,00 zł

Dofinansowanie: 36 550,00 zł

 

 


2019-09-10 Projekt - Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

dotacje unia europejska

Uczta Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polowej 9A, 15-612 Bialystok uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt RPPD.01.03.00-20-0285/18 pn. Wdrożenie prac B+R w zakresie produkcji wyrobów kulinarnych objęty umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0285/18 -00 z dnia 28.03.2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

 

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki na rynku krajowym.

 

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

- dywersyfikacja produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów do oferty, których nie produkuje żadna inna firma w regionie i kraju,

- zwiększenie innowacyjności poprzez wdrożenie wyników prac B+R i doposażenie w nowoczesne technologie do produkcji, 

- wzrost przychodów,

- zwiększenia uwzględniania kwestii środowiskowych poprzez wdrożenie ekoinnowacji

 

Wartość projektu: 1 238 390,81 zł

Dofinansowanie:  503 410,90 zł

 

 


2018-10-01 Granty na badanie i innowacje

Uczta Polska Sp. z o. o. realizuje GRANT zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr GRANT/237 zawartą dnia 02 sierpnia 2018. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu ”Granty na badanie i innowacje”.

Cel projektu: Celem projektu jest zakup prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem technologii produkcji przemysłowej mrożonych i chłodzonych regionalnych wyrobów kulinarnych.

Planowane efekty: Efektem realizacji grantu będzie wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej związanej z produkcją przemysłową mrożonych i chłodzonych regionalnych wyrobów kulinarnych i poszerzenie oferty przedsiębiorstwa Uczta Polska Sp. z o.o. o nowe produkty.

Wartość projektu: 73 455,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 44 790,00 zł

 

 

 

 

 


Dane Spółki

Uczta Polska Sp. z o.o.
ul. Polowa 9A
15-612 Białystok
NIP 542-26-82-243
REGON 050700299
Nr KRS 0000219486

Kontakt!

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt.:

tel. 85 65 46 305
tel. 85 66 27 928
fax.85 66 27 927
email: biuro@ucztapolska.pl
adres: 15-612 Bialystok, ul.Polowa 9A

Skorzystaj z formularza kontaktowego